logo bip.gov.pl

 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje podstawowe / Zasady odpłatności
1.

Zasady odpłatności

 Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami).
 
Osoby przyjęte bądź skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku ponoszą odpłatność w wysokości 70% dochodu. Na utrzymanie tych osób dom pomocy społecznej otrzymuje dotację Wojewody.
 
W przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt          w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1.    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2.    małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie):
a.   w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b.   w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego, na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę        w rodzinie.
W określonych ustawowo przypadkach (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko) osoby zobowiązane do alimentacji będą mogły wnosić o zwolnienie z tego obowiązku.
3.    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których w punkcie 1 i 2.
 
W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w punkcie 1 i 2 z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
 
W Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od lutego 2018 roku wynosi 3 160,00 zł.

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Za treść odpowiada: Renata Konecka
Osoba, która wprowadziła dane: Renata Konecka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-27 10:49

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2015 rok
 2016 rok
 2017 rok
 2018 rok
wersja do druku drukuj